วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การเกณฑ์การให้คะแนนวิชานวัตกรรมและสารสนเทศ 50 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1.ระยะเวลาส่งงานทันตามกำหนด ดูจากการเขียนบล็อก ตามเวลาที่ผู้เขียนเปรียบเทียบกัน
2.การออกแบบบล็อก เช่น  ความสวยงาม  เนื้อหาครบถ้วน  เสียงเพลง  นาฬิกา  จำนวนผู้เข้าชม  
3.การใส่รูป  การใส่สไลด์   วีดีโอ  การลิงค์ไปหาเพื่อนทุกคน
4.งานที่ส่งข้อมูลครบถ้วนตอบสมบรูณ์
5.ไฟล์งานที่ 14 ให้ผู้เรียนตอบทุกคนมีคะแนนเพิ่มเติมให้

ใบงานที่14 แสดงความคิดเห็น

ให้ผู้เรียนแสดงความเห็น
1. จุดเด่นจุดด้อยและข้อเสนอแนะในการใช้ (เว็บล็อก)Weblogหรือบล็อก(Blog) Blogspot.com
2. เปรียบเทียบ Blogspot.com กับ Blog Go to Know เป็นข้อ ๆ
3. ให้นักศึกษาทำWebLinK ของ Web GOTOKNOW ของนักเรียนลง บนฺบล็อก Blogspot.com

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ใบงานที่13

ขอให้นักศึกษาสรุปการไปทัศนศึกษาระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2553 ในประเด็นต่อไปนี้
1.ดูงานโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ประเด็นที่ได้อะไรบ้าง
2.ดูงานประเทศลาวได้แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมบริบทของประเทศลาวเป็นอย่างไร
3.ดูงานหมู่บ้านงูจงอางได้อะไรบ้าง
4.ดูงานที่จังหวัดเพชรบุรีได้อะไรบ้าง
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ไปทัศนศึกษาในวันดังกล่าวนักศึกษาได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้สรุปประเด็น
และจากบริบทสรุปทั้งสองดังกล่าวนักศึกษาคิดว่าตนเองคิดว่าระดับเกรดที่ได้ควรจะอยู่ในระดับใด จงตอบและให้เหตุผลประกอบกับความน่าจะเป็นของนักศึกษา

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใบงานที่12

ให้ผู้เรียนสรุปการนำเสนอโปรแกรม SPSS OF WINDOWS ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552
ตามที่นักศึกษาได้เรียนรู้  และเสนอแนะต้องการเรียนอะไรเพิ่มเติมให้เขียนบอกลงในWebboard
ของผู้เรียนด้วย

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใบงานที่ 11

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สอนลงในwebboard ของนักศึกษา แสดงความรู้สึกความคิดเห็นที่ได้เรียนกับอาจารย์  เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงในการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
ตรวจให้คะแนนความคิดเห็นทก ๆ คน

ใบงานที่ 10

ขอให้นักศึกษาเขียนประวัติตนเอง ดังนี้

ใบงานที่ 9

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]


ให้นักเรียนสรุปคุณลักษณะของผู้บริหารแบบมืออาชีพในยุคปัจจุบันนักศึกษาคิดว่าน่าจะไปอย่างไร ขอให้เขียนตอบลงใน Webboard แต่ละคน ในใบงานที่ 9

ใบงานที่ 8

ตามที่อาจารย์ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการใช้การใช้โปรแกรม SPSS OF WINDOWS ทบทวนพื้นฐานโดยให้นักศึกษาสรุปหัวข้อประเด็นดังนี้
1.ความหมายคำว่าสถิติ อ่านความหมายจากนักวิชาการหลาย ๆท่านแล้วสรุปเป็นความคิดของนักศึกษา
2.ค่าเฉลี่ย  ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีความหมายว่าอย่างไร และแต่ละค่าเป็นสถิติประเภทใด
3.คำว่าประชากร  และกลุ่มตัวอย่างเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ให้อธิบายยกตัวอย่างประกอบ
4.นามบัญญัติ  ระดับอันดับที่  ระดับช่วง  ระดับอัตราส่วน ท่านเข้าใจอย่างไร อธิบายสั้น ๆ
5.ตัวแปรคืออะไร  ตัวแปรต้นคืออะไร  ตัวแปรตามคืออะไร
6.สมมติฐาน คืออะไร  สมมติฐานการวิจัยมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

7. T-test, F-test เหมือนหรือต่างอย่างไร
ให้นักศึกษาตอบลงในWebboard ของนักศึกษาเอง ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในเสาร์หน้า ทำให้เสร็จก่อนเรียน มีคะแนนให้ ใช้ความคิคจากการที่อ่านและศึกษาจาก http://www.google.co.th/

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใบงานครั้งที่ 7

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552  ได้รู้จักวิธีการทำWebboard ให้สวยงาม อาทิ (1) การใส่ปฏิทิน (2) การใส่นาฬิกา  (3) การทำสไสด์  (4) การปรับแต่งสีใน Webboard (5) การใส่เพลงลงใน Webboard ให้นักศึกษาสรุปแต่ละประเด็นย่อ ๆ ลงใน Webboard ของนักศึกษา  อาจารย์จะอ่านแล้วสรุปให้คะแนน  อนึ่งสำหรับนักศึกษาที่เปิด Webboard ของตนที่บนWebboradของอาจารย์ที่ Student_work แล้วไม่ได้หรือเปิดได้แต่ผลงานไม่คืบหน้าไม่ลำดับขั้นตอน ให้รีบปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่ มีปัญหาปรึกษาเพื่อน ๆ หรืออาจารย์ได้
      

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใบงานครั้งที่ 6

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

ให้นักศึกษา เสนอวิธีการใช้ http://www.google.co.th/

1.ใช้ทำอะไรได้บ้าง
2.การค้นหาข้อมูลขั้นสูงมีวิธีการอย่างไร
3.Webที่ใช้ค้นหาข้อมูล นอกจาก google แล้วมีอะไรอีก บอกชื่อ Web
4.ให้กำหนดหมวดหมู่ในการค้นหาโดยใช้ google
นักศึกษาทำลงใน Web blogspot.com ของนักศึกษา พร้อมทั้งแสดงที่มาหรืออ้างอิงด้วย

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ใบงานครั้งที่ 5


ให้นักศึกษาไปศึกษา Web วัดผลดอคอม
http://www.watpon.com/


โดยให้นักศึกษาไปดาวน์โหลดเอกสารการใช้ SPSS Of Windows.
รายละเอียดการใช้โปรแกรม อ่านและศึกษาว่ามีปัญหาอะไร
จะมาแลกเปลี่ยนในสัปดาห์ถัดไป

อาจารย์อภิชาติ วัชรพันธุ์
หากมีปัญหาโทรสอบถามได้
0-867-405-156

ใบงานครั้งที่ 4


ให้นักศึกษาค้นหาและสังเคราะห์แนวคิดเป็นของตนเอง ซึ่งมีคำดังต่อไปนี้
(1) การจัดการความรู้
(2) ขั้นตอนการจัดการความรู้
(3) แหล่งข้อมูล
(4) เครือข่ายการเรียนรู้
(5) สารสนเทศ


หมายเหตุ นักศึกษาค้นจาก http://www.google.co.th/พร้อมสรุปอ้างอิง
    


ใบงานครั้งที่ 3

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

ให้นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ
กำหนดให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 12 งาน คือ จัดระบบงานวิชาการในสถานศึกษามาตามกลุ่มที่ได้แบ่งไปแล้ว โดยศึกษาจากสถานศึกษาของกลุ่มของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม และยกเป็นกรณีศึกษามีขอบข่ายการศึกษาดังนี้
(1) แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ
(2) บริบทสถานศึกษา(บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรม)
(3) หลักการและเหตุผลของการศึกษา
(4) ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
(5) วิธีการดำเนินงาน
(6) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (เช่น ทฤษฎีระบบฯลฯ)
(7) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม(ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ,การออกแบบนวัตกรรม,
การสร้างนวัตกรรม,การทดลองใช้นวัตกรรม,การประเมินผลการใช้
(8) สรุปผลที่ได้จากการศึกษา

ใบงานครั้งที่ 2

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

งานชิ้นที่ 1
ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากสถานศึกษาของนักศึกษาแล้วดำเนินการจัดลงในบล็อกของนักศึกษาดังนี้
ชื่อหน่วยงานที่นักศึกษาศึกษา......................................................
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน(ที่อยู่)...................................................
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ...............................
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานท่าน/สถานศึกษาของท่าน................................
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/สถานศึกษาของท่าน..................................
บริบทของของหน่วยงาน/สถานศึกษาของท่าน...................................
โครงสร้างของหน่วย/สถานศึกษาของท่าน.......................................
สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาของหน่วยงาน/สถานศึกษาของท่าน........
ให้นักศึกษาเขียนสรุปให้สั้นกระทัดรัดด้วยความคิดของตนเอง อ้างอิงเอกสารด้วย

ใบงานครั้งที่ 1

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

นักศึกษาฟังการบรรยายของอาจารย์ครั้งที่ 1 ให้นักศึกษาสรุปความหมายและความสำคัญพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดนวัตกรรมและสารสนเทศในสถานศึกษา• (1) การจัดการ/การบริหาร •(2) นวัตกรรม • (3) เทคโนโลยีการศึกษา• (4) ข้อมูล • (5) สารสนเทศ        
• (6) ระบบสารสนเทศ •(7) ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา • (8) การสื่อสาร • (9) เครือข่าย
• (10) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร• (11) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็ปบล็อก ใน http://www.google.co.th/
สรุปและอ้างอิงให้ชัดเจน

งานสอนนักศึกษาวิชานวัตกรรมและสารสนเทศ


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ขอให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชานวัตกรรม ดำเนินการดังนี้
1. ปรับปรุง Web blogger ให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามลำดับที่ได้แสดงไว้
2. การปรับปรุงให้ใช้ข้อความไม่ต้องยาวเขียนโดยสรุปใจความสำคัญเท่าที่จำเป็น
3. อาจารย์จะตรวจ blogspotของนักศึกษาทุกอาทิตย์
4. นักศึกษาอ่านแล้วช่วยบอกเพื่อนในห้องเรียนด้วย
อาจารย์อภิชาติ วัชรพันธุ์ (โทร. 0-867-405-156)

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552